Aleph logo Central Catalogue
Aleph logo Sign-in | End Session | My Library Card | Preferences | Databases | Feedback | ILL | Help
Aleph logo   Polish Version | Browse | Search | Results List | Previous Searches | My e-Shelf | Digital Library
 
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to Basket  |  Save on Server  | 
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Add to My e-Shelf  |  Filter  |  SDI Request  


Results for Sygnatura2= 12345; Sorted by: Year, then Author
Sort options: Author, then Ye Year, then AuthAuthor, then TiTitle, then YeaYear, then TitlCall Number, th
Format options :  Set 951 format to set of records 951 Set 951 format to set of records 952 Set brief view-table format to set of records 953 Set 953 format to set of records Brief view-table
Records 1 - 10 of 5819 (maximum display and sort is 7000 records)  
 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Title Year Items Photo Media
1
Borek, Dominika. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2022. 2022 Czytelnia 217732
Czytelnia 217733
Magazyn 217731
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
2
Mikulec, Artur. Działalność Przedsiębiorstw o Liczbie Pracujących Do 9 Osób w 2021 r. = Activity of Enterprises With Up to 9 Persons Employed in 2021 / 2022 Czytelnia 203837
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
3
Rozkrut, Dominik. Rocznik demograficzny 2022 = Demographic yearbook of Poland 2022 / 2022 Czytelnia 217769
Czytelnia 217770
Magazyn 217768
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
4
Rozkrut, Dominik. Mały rocznik statystyczny Polski 2022 = Concise Statistical Yearbook of Poland 2022. 2022 Pok. 53 217293
Pok. 53 217294
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
5
Tworzydło, Remigiusz. Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2016-2020 / 2022 Pok. 55 217164
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
6
Polska. Główny Urząd Statystyczny. Instytucja sprawcza Wydawca pbl Biuletyn Statystyczny. 2022, styczeń-grudzień, Nr 1-12, R. 66 / 2022 Magazyn 41968
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf
7
Polska. Główny Urząd Statystyczny. Instytucja sprawcza Wydawca pbl Wiadomości Statystyczne. 2022, styczeń-grudzień, Nr 1(728)-12(739), R. 67 / 2022 Magazyn 41833
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf
8
Borek, Dominika. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2021. 2021 Czytelnia 216921
Magazyn 216919
Magazyn 216920
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
9
Kierska, Dorota. Bibliografia prac prof. dr. hab. Jana Kordosa (1930-2021) / 2021 Pok. 55 216849
Pok. 55 216850
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf
10
Mikulec, Artur. Działalność Przedsiębiorstw o Liczbie Pracujących Do 9 Osób w 2020 r. = Activity of Enterprises With Up to 9 Persons Employed in 2020 / 2021 Czytelnia 203837
This thumbnail is not linked to a specific object, please select from the full. 

pdf

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base: